Ochrana osobních údajů

www.bunk.cz (dále jen “Bunk!”) žádá subjekt údajů o poskytnutí osobních údajů v souvislosti s registrací na e-shopu Bunk!, v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu Bunk!, v případě kontaktu oddělení zákaznické podpory e-shopu Bunk!

Bunk! dodržuje zásady GDPR:

 • osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • osobní údaje jsou přesné a aktualizované; byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které jsou zpracovávany, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
 • osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Bunk! zpracovává osobní údaje jen pokud:

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Bunk! zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy o registraci ( registrace ) a kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu Bunk!. Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mail, telefon, heslo a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů, platební informace. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu neurčitou.
 • zpracování je nezbytné z důvodu opravněného zájmu za účelem ochrany práv, majetku či bezpečí Bunk! Jde zejména o případy prevence či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití majetku Bunk! Jde o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mail, telefon a jedinečné uživatelské ID, IP adresa, historie nákupů, platební informace. Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto důvodu budou uloženy po dobu neurčitou.

Bunk! nezpracováva osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, o členství v odborech, a genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Bunk! zajišťuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů za pomoci řady technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu byl o uvedeném právu subjekt údajů informován a odvolat souhlas je stejně snadné jako jej poskytnout.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Subjekt údajů má právo na informace o účelu zprácování osobních údajů, pokud je Bunk! hodlá zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny a na informace o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, a to ještě před uvedeným zpracováním pro jiný účel.
 • Subjekt údajů má právo být informován o prvním sdělení osobních údajů jinému oprávněnému příjemci.
 • Subjekt údajů má právo být informován o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má právo na potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány Bunk! a pokud ano, Bunk! poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Bunk! má povinnost u každé žádosti subjektu údajů ověřit totožnost žadatele, jestli se skutečně jedná o daný subjekt údajů, jinak žadateli požadované informace poskytnuty nebudou, žádost bude odmítnuta. Žádost bude posouzena, zpracována a bude na ní odpovězeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů poté, co byla žádost doručena.

Bunk! nedovoluje dětem registraci na Bunk!, pokud nesplňují příslušný věkový limit platný v zemi, kde mají bydliště a děti mladší 10 let nemohou nikdy provést registraci na e-shopu Bunk!

Cookies:

Bunk! používá tyto kategorie soubourů cookies:

 • funkční soubory cookie – jsou vyžadovány pro základní fungování Bunk!, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují při procházení Bunk! zapamatovaní si údajů o subjektu již během jediné návštěvy, nebo při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • cookies třetí strany – jsou vyžadovány pro správnou funkčnost e-shopu Bunk! a jeho funkcí.

Bunk! může nabízet odkazy na webové stránky a aplikace třetích osob. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla o zpracování osobních údajů. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi nenese Bunk! žádnou odpovědnost.